Praktiske oplysninger til elever


Hvad kan du forvente? Den oplæringsansvarlige er din faste rådgiver, og den du drøfter alle spørgsmål med, som knytter sig til undervisningen og dine læreprocesser. Sammen med kontaktlæreren vælges og justeres de læringsforløb, som indgår i din uddannelsesplan, ligesom det også er kontaktlæreren, der sammen med øvrige lærere og dig vurderer de resultater, du har opnået.

Vilkår og krav

At være tilknyttet Praktikcenter SKP erstatter det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Virksomheden er Praktikcenter SKP og der gælder næsten samme regler som for enhver anden lærling.

Arbejdstid
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, som skal overholdes, samt gældende regler, sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din oplæringsansvarlig - på samme måde som i en almindelig virksomhed.

Økonomisk ydelse
Når du er tilknyttet SKP modtager du praktikydelse. Gældende satser findes under du nedenfor.

Målet for dig som elev
Målet for Praktikcenter SKP er at føre dig frem til en afsluttet uddannelse som tandklinikassistent. Forhåbentlig bliver dit ophold af midlertidig karakter, idet vi håber, at du i løbet af uddannelsen finder dig en læreplads i en virksomhed indenfor dit fag.

Krav til optagelse
Optagelse i praktikcentret tilbydes inden for visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale, ikke er påbegyndt en anden uddannelse eller uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen.
Optagelse finder sted 30 dage efter endt grundforløb, såfremt man lever op til EMMA-kriterierne, og der indkaldes til optagelsessamtale inden opstart.

Bøger
Du kan låne alle lærebøger af skolen. Hovedparten af disse er kun til udlån, og du må ikke skrive i dem. Det kan anbefales, at du selv køber dem. Bøgerne vil blive udleveret, når du skal bruge dem.

Elevforum
SKP-gruppen mødes en gang om måneden

IT-faciliter

Skolen råder over computere, som kan benyttes af alle skolens elever. Vi anbefaler at du tager din egen med, hvis du har mulighed for det. Der er gratis Wi-FI på skolen. Du får log-in af din lærer.

Ordensregler for brug af computere 
Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted.

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning.

 

Ordensregler på skolen

Deltagelse i undervisningen/fraværsbesked 
Der er mødepligt til undervisningen. Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervis­ning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær.

Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær.

Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer – fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af din oplæringsansvarlige. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges forudgående og se­nest 2 dage, før fritagelsen skal gælde.

Ved sygdom skal du ringe på vagttelefonen kl. 08.00 – 08.15 tlf. nr. 23 42 78 31

Mobiltelefoner 
I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede. (med mindre læreren beder jer om at benytte dem i undervisningen)

Beklædning 
Når der undervises på klinikken, laboratorier skal du bære hvidt kliniktøj, hvidt tørklæde (hvis du bruger tørklæde), Sko der kan vaskes/tørres af. Hår skal være opsat.

Hensyn og respekt 
Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmulighe­der, trivsel og tryghed. Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for – eller udsætte andre for – ned­værdigende eller krænkende handlinger. Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, sær­lige festdage og lignende.

Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skole samlin­ger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af an­dre mennesker i publikationer som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne net konferencer, e-mails, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller køns­diskriminerende udtryk om andre tolereres ikke.

Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I til­fælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere.

Rent og pænt 
Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordent­lige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt. En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Husk altid at tage dit affald med dig før du forlader undervisningslokalet.  Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar. Enhver overtrædelse af skolens ordensreg­lement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen.

Eksamen og karakterer
Vil være synlig på elevplan.

Lære og pratikpladsformidling 
Alle, som søger en lære-/praktikplads, skal registrere sig med profil/CV på www.praktikpladsen.dk, som er et ”mødested” for virksomheder og praktikpladssøgende.

Du skal sørge for at opdatere/bekræfte, at din profil stadig er gældende, minimum hver 3. måned, ellers bliver du slettet som praktikplads søgende. På dette web-sted kan du se hvilke virksomheder, der er godkendt til at have elever samt læse jobopslag.

Uddannelsesaftaler  mv
På  Undervisningsministeriets hjemmeside (link: www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik-i-erhvervsuddannelserne/Uddannelsesaftaler)  kan du finde oplysninger om
- uddannelsesaftaler
- VFU
- Kortaftale
- Delaftale
- Restlæreforhold
- Uddannelseaftale
- Udlandspraktik

Skolepraktikydelse 1/1 2018
jfr. gældende finanslov *) 

Pr. uge Pr. måned
Elever under 18 år kr.    720,00 kr. 3.120,00
Elever på 18 år og derover, som er hjemmeboende kr. 1.725,00 kr. 7.475,00
Elever på 18 år og derover, som er udeboende kr. 1.725,00 kr. 7.475,00

*) www.uvm.dk/Administration/Takstkatalog-og-finanslov/Takstkatalog


Mobilitetsfremmende ydelser: 
Du kan hos AUB søge om at få mobilitetsfremmende ydelser. Du kan søge om økonomisk støtte til:

  • Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en lære-/praktikplads.
  • Flyttehjælp ved overtagelse af en lære-/ praktikplads.
  • Tilskud til forsørgere til merudgifter ved dobbelt husførelse.
  • Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.

Hvis du får en lære-/praktikplads i et andet land kan du også søge om:

  • Rejsehjælp til rejsen
  • Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.

Ekstra børnetilskud for forældre

Der er mulighed for ekstra børnetilskud til forældre, som er i gang med en uddannelse eller som er i praktik i forbindelse med en uddannelse.

Vær opmærksom på at man skal opfylde forskellige betingelser og at man ikke kan få de to tilskud samtidig.

Læs om dine evt. muligheder på www.borger.dk - under familieydelser.