At ansætte en elev

Skolemiljø på SKT
På SKT tilbyder vi en uddannelse, hvor kvalitet og samarbejde er nøgleord i et levende fagligt og socialt miljø. Det styrker elevens personlige og faglige kompetence, og ruster klinikassistenten til de mange forskellige opgaver, der skal løses på en moderne tandklinik.

Uddannes til at samarbejde
Den tætte integration mellem SKT og Tandlægeskolen præger i høj grad miljøet på skolen. Her uddannes alle personalekategorier indenfor det odontologiske team: klinikassistenter, tandlæger, tandplejere, laboratorietandteknikere, kliniske tandteknikkerassistenter og kliniske tandteknikere. Det udnyttes i stor udstrækning i undervisningen.

Opdateret undervisning
De nyeste resultater indenfor forskning i tandsygdomme og behandlingsprincipper styrer undervisningens teoretiske og praktiske indhold.

Eleven bliver undervist af eksperter i de forskellige fag. Lærergruppen på SKT er bredt sammensat. Foruden specialuddannede klinikassistenter, tandplejere og tandlæger, består lærergruppen af kliniske tandteknikere, laboratorietandteknikere, psykolog, antropolog, folkeskolelærere og multimediedesigner. Det sikrer eleven en uddannelse af høj pædagogisk og faglig kvalitet.

Ansvarlighed gennem projektarbejde og selvstudium
Undervisningen foregår såvel på klinikker, på laboratorier, i computerrum og i klasseværelser. En del er tilrettelagt som projektundervisning, hvor eleverne løser opgaver alene eller i grupper, og hvor læreren fungerer som vejleder. Eleven har adgang til skolens servicefaciliteter som fagbibliotek, anatomisk studiesal og it-rum. Undervisningen suppleres på flere områder af selvstudium, hvor pensum kan læres foran computerskærmen med selvinstruerende multimedieprogrammer. Det sikrer, at eleven trænes i selvstændigt at finde svar på spørgsmål og tage ansvar for egen læring.

Træning i selvstændig patientbehandling
Eleven trænes i selvstændig praktisk patientbehandling med fantomer eller hinanden som patient, fx aftrykstagning, afpudsning og fluorpensling. Det sikrer, at eleven er forberedt til de selvstændige behandlinger af patienter, der skal ske i praktikdelen af uddannelsen.

Dialog med tandlægeverdenen fremmer kvaliteten
I løbet af året har SKT kontakt med et stort antal tandlæger, der har eller står for at skulle ansætte en klinikassistentelev. Det sikrer, at tandlægerne kan få den vejledning, de har behov for om praktiske og administrative forhold, mens SKT får mange værdifulde tilbagemeldinger, som anvendes til at forbedre såvel administrationen som uddannelsen.

SKTs undervisere afholder en langrække efteruddannelsesaktiviteter for alle i det odontologiske team. Dels i form af SKTs sommerskole og dels på kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter arrangeret af fagforeningerne og forskellige faglige selskaber.

Dialog med udlandet
Skolens undervisere bidrager til og deltager i internationale kongresser. Endvidere udveksler SKT undervisere med flere andre skoler i udlandet - udvalgt på baggrund af deres kvalitet. Skolen opfordre eleverne til at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet. SKT støtter eleverne i at planlægge deres udlandsophold.

Krav til praktikstedet   
Udover at en tandklinik skal godkendes som praktiksted, stiller undervisningsministeriet en række krav til den klinik, der skal varetage den praktiske del af elevens uddannelse.

Praktiktiden
Målene med praktikuddannelsen beskriver en række arbejdsopgaver, som den færdiguddannede klinikassistent under vejledning skal være i stand til at løse. De er opdelt på forskellige niveauer og skal sikre, at eleven får mulighed for at tilegne sig færdighederne i praktiktiden.

Kravene til praktikuddannelsen kan du læse på det faglige udvalgs hjemmeside (FUTKA).

Kontaktperson
Eleven skal have en kontaktperson på klinikken.

Uddannelsesplan
Ved starten af uddannelsen udarbejder eleven sin egen uddannelsesplan med personlige og faglige mål for hele uddannelsesforløbet. Eleven udarbejder planen for skoleuddannelsen med støtte fra kontaktlæreren på skolen, mens elev, skole og tandklinik i samarbejde udarbejder uddannelsesplanen for praktikforløbet. Dette arbejde sker i Elevplan - et elektronisk webbaseret værktøj.

Målet med den personlige uddannelsesplan er, at eleven får overblik over sit uddannelsesforløb, tager ansvar for egen læring og lærer at vurdere sin egen indsats. Via refleksion og samtaler med kontaktlæreren på skolen og kontakt-personen på klinikken reviderer eleven uddannelsesplanen løbende, så den er dynamisk og fremadrettet.

Elevplan 
Eleven skal samle alle relevante oplysninger i en uddannelsesbog. Den skal indeholde personlige data, uddannelsesplan, informationer om skolen og formelle papirer, fx karakterblade, meritansøgninger og kopi af uddannelsesaftale. Uddannelsebogen anvendes som dokumentation for elevens gennemførelse af uddannelsens enkelte elementer.

Bogen fungerer desuden som en kontaktbog der skal fremme kommunikationen mellem klinikken og skolen. Heri samles praktikerklæringer, som beskriver, hvad eleven har været beskæftiget med på tandklinikken, om der er specielle forhold, som skolen skal være opmærksom på. På samme måde kan elev og kontaktlærer notere oplysninger om elevens skoleforløb og ønsker til praktikperioden på tandklinikken.

Læs mere om uddannelsesplan på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Indgåelse af uddannelsesaftale og fastsættelse af uddannelsestid 
En uddannelsesaftale er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået på en særlig aftaleformular, som udleveres af den lokale skole eller hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Aftalen skal for at være gyldig, oprettes inden aftaleperioden begynder. Blanketten udfyldes og underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.

Virksomheden skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Vigtigt, at uddannelsesaftalen hurtigt bliver sendt til skolen

Eleven kan først optages på de skoleophold, som er knyttet til uddannelsen, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen. Det er derfor vigtigt, at den bliver indsendt hurtigst muligt. På blanketten anfører man også på hvilken skole, at eleven skal følge uddannelsens skoleperioder.

Der findes flere typer af uddannelsesaftaler:

Kombinationsaftale betyder,

  • at to eller flere virksomheder deler ansvaret for elevens uddannelse og hver især påtager sig en del af elevens oplæring
  • alle uddannelsesaftaler indgås fra starten af, og virksomhederne skal indbyrdes fordele oplæringen og perioderne imellem sig
  • det er stadig kun de første 3 måneder, der er prøvetid, selvom der er flere virksomheder og aftaler
  • den enkelte virksomhed behøver ikke være godkendt til oplæring i hele praktikken, men kan nøjes med en delgodkendelse

Korte aftaler betyder,

  • at eleven kan sammenstykke sin uddannelse efterhånden, som han/hun finder praktikvirksomheder, der vil forestå dele af oplæringen
  • der er en ny prøvetid på 3 måneder, hver gang eleven starter i en ny virksomhed
  • der er ingen nedre grænse for, hvor kort den enkelte aftale kan være, men den skal mindst omfatte et skoleophold på hovedforløbet og en praktikperiode i virksomheden
  • virksomhederne behøver ikke være godkendte til oplæring i hele praktikken, men kan nøjes med en delgodkendelse

Læs mere om de forskellige typer af uddannelsesaftaler eller ring og tal med SKTs vejledere.