Organisation og ledelse

Organisation

SKT er en uddannelsesinstitution på Health med institutlignende status. Skolen ledes af skolelederen og de styrende organer består af et skoleforum samt et studienævn. Skolen har eget lokalt samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalget er fælles med Tandlægeskolen. For at understøtte skolens styring og ledelse har skolen valgt at supplere den formelle struktur med en procesorganisering samt en ledergruppe og koordinationsgruppe. Skolens faste lærere er organiseret i lærergrupper. En del udvalgte opgaver løses i arbejdsgrupper eller projektgrupper på tværs af i organisationen.

Skolens organisationsdiagram 
Skolens nævn og udvalg

Ledergruppen:

Ledelsesgrundlag

Med udgangspunkt i SKT’s værdigrundlag tilstræber ledelsen: 

vedrørende udfordring

 • at udøve ledelse ved at stille spørgsmål frem for at give ordrer
 • at give medarbejderne frihed til at planlægge og disponere eget arbejde indenfor SKT’s faglige pædagogiske, økonomiske og lovmæssige mål og rammer
 • at fremme gensidig information, og give alle medarbejdere adgang til relevant information
 • at tilbyde alle medarbejdere arbejdsopgaver, som udfordrer deres faglige og personlige ressourcer

vedrørende udvikling

 • at inddrage medarbejderne i dialog om skolens udviklingsretning
 • at give medarbejderne støtte og frihed til at udvikle kompetence gennem strategisk faglig og personlig efteruddannelse. På den måde vil man også øge sin værdi på arbejdsmarkedet
 • at skabe gode rammer for intern læring
 • at fordele lokalløn/ny løn efter den enkeltes (eller gruppens) kvalifikationer, funktioner og resultater.

vedrørende dynamisk samarbejde

 • at tænke i helheder og skabe samarbejde på tværs af forskellige faggrupper, således at den enkelte medarbejders ressourcer udnyttes så bredt som muligt
 • at skabe rammer for opgaveløsning, hvor kreativitet, fleksibilitet og samarbejde har gode vilkår
 • at opfordre til dialog og åbenhed og yde hjælp til konfliktløsning
 • at give mulighed for deltidsjob, fleksible arbejdstider, hvor arbejdet tillader det - samt mulighed for flexjob og for krisehjælp til svære livssituationer.

­­Kommissorium

Ledelsesgruppen har beskrevet sit eget kommissorium således:

Det er ledelsesgruppens opgave, at analysere politiske, økonomiske, samfundsmæssige og teknologiske forandringer samt udviklingen i interessenternes forventninger for at sikre:

 • at SKT løbende reviderer sin mission, vision og strategi
 • at der formuleres mål, udarbejdes handlingsplaner og gennemføres systematiske evalueringer af undervisningsmæssige og administrative opgaver, således at SKT reagerer hensigtsmæssigt på forandringerne i omverdenen, og til stadighed og i løbende dialog med medarbejdere og studerende forbedrer løsningen af opgaverne
 • at sikre, at alle fastansatte medarbejdere kender og arbejder efter SKT’s mål og værdier
 • at skabe helhed og sikre effektiv udnyttelse af menneskelige ressourcer (individuelt og tværorganisatorisk)
 • at  skabe rammer for at alle medarbejdere kan udvikle sig fagligt og menneskeligt, således at de anvender deres energi og kreativitet til gavn for SKT’s interessenter, skolen og dem selv
 • at sikre effektiv udnyttelse af de fysiske, teknologiske og økonomiske ressourcer
 • at synliggøre skolen og dens uddannelser nationalt og internationalt, - samt udvikle effektive partnerskaber.

Lederevaluering

Ledelsens indsats bliver systematisk målt gennem lederevalueringer hvert andet år samt drøftet ved udviklingssamtaler og gensidig sparring i ledelsesgruppen. Herunder ledernes evne til at være forbilleder for en excellencekultur.